Các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn, nhà máy giấy, dự án resort ven biển miền trung