Dự án ốc đảo trẻ em thế giới – Quảng Bình

Dự án ốc đảo trẻ em thế giới – Quảng Bình, tại Quảng Bình với tập đoàn 5h  tại cộng hoà liên bang Đức. Mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến 15 triệu USD.